سال ۱۳۹۱=سال اژدها

نر نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار

بچه های گروه مهربانی در حال اجرای داستان شیر شاه به زبان انگلیسی
هانا علاقبند، علی بهاری نیا، روژین کریمی، ماهور شفیعی، فرداد فرج اللهی، آوا پاکدست،  ستایش جعفری، رسا رستمی، سوگل گلشنی، مانی مردآزاد، رانا خلیلی، صبا شریفی، ایلیا داوودی،

+ نوشته شده توسط سمیرا در شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 18:57 |
 

نام مدرسه

تلفن

آدرس

جنسيت

نوع

البرز                         

44223695

شهرك‌ژاندارمري‌بلوارمرزداران‌ـانتهاي‌كوي‌لادن‌          

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

ايران‌ط‌لب‌تهراني‌ )(1            

88691540

پل‌مديريت‌روبروي‌دانشگاه‌امام‌صادق‌ع‌پلاك‌ 51              

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

جواد الائمه‌ )(1                

44228435

ابتداي‌اشرفي‌اصفهاني‌ـجنب‌تعميرگاه‌اتوبوس‌              

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

راهيان‌فضيلت‌)(1                

22377575

سعادت‌آبادميدان‌سروخيابان‌ياشا                       

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

راهيان‌فضيلت‌2

22065522

سعادت‌آبادميدان‌سروخيابان‌ياشا                       

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

ستارخان‌)(1                    

66501727

ستارخان‌ـخ‌يكم‌دريان‌نوـپ‌ 10                          

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

ستارخان‌)(2                    

66501727

ستارخان‌ـخ‌يكم‌دريان‌نوـپ‌ 10                          

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

سروش‌                          

88090034

شهرك‌قدس‌ـفاز1ـخ‌ايران‌زمين‌ـجنب‌دانشگاه‌آزاد            

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

سيدجمال‌الدين‌اسدآبادي‌)(2       

88090021

بلوارفرحزاداول‌روستاي‌فرحزاد                        

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

سيدرضي‌)(1                     

22091070

سعادت‌آبادميدان‌كاج‌ـخيابان‌11دبستان‌پسرانه‌سيدرضي‌      

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

شهداي‌مخابرات‌)(2               

22112489

سعادت‌آبادميدان‌سروشهرك‌مخابرات‌ـبعدازشهروند          

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

شهيدحسينمردي‌                  

66009541

خ‌آزادي‌ـخ‌جواداكبري‌ـك‌شهيدقاسمي‌ـجنب‌ورزشگاه‌شهداي‌ط‌رشت‌  

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

شهيددستغيب‌ـ ا                 

44218514

بلوارحكيم‌غرب‌ـبوستان‌شمالي‌ـخ‌مسجد                    

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

شهيدرجائي‌ 1                   

66062051

خ‌ـبهبودي‌ـشهيدمحمدعلي‌رجائي‌                         

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

شهيدلك‌زاده‌1                   

66504925

تهران‌ويلاـخيابان‌شهيدفرزادرئيس‌زاده‌پلاك‌79             

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

شهيدمحمدباقرصدر)(1            

88276838

كوي‌نصرانتهاي‌خيابان‌13مجتمع‌ اموزشي‌دبستان‌محمدباقرصدر 

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

شهيدميلاني‌1                    

44800771

ايت‌اله‌اشرفي‌اصفهاني‌_پونك‌نرسيده‌به‌سه‌رازفرحزاد        

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

شيخ‌ عبدالكريم‌ حائري‌)(1        

66504329

ستارخان‌ـسه‌راه‌تهران‌ويلاـخ‌6ـك‌زارعي‌                  

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

علامه‌ط‌باط‌بائي‌)(1               

88075554

شهرك‌قدس‌ـفاز4ـخ‌زرافشان‌شمالي‌ـخ‌خوارزم‌ـروبروي‌پارك‌خوارز

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

محدث‌قمي‌)(1                    

44205826

صادقيه‌ايستگاه‌چهارم‌كوچه‌شهيداسدي‌ـپ‌ 83               

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

نظ‌ام‌ مافي‌                     

88265005

تقاط‌ع‌ آل‌ احمدوشيخ‌ فضل‌ اله‌ نوري‌ جنب‌ آتش‌ نشاني‌      

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

يگانه‌                         

66509865

ستار خان‌ نيايش‌ روبروي‌ بيمارستان‌ حضرت‌ رسول‌         

پسرانه‌ 

عادي‌_دولتي‌

ايمان‌ 1

22067656

ميدان‌صنعت‌ـبلوارپاكزادـآسمان‌ 6ـخ‌ ياشا              

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

بنت‌الهدي‌صدر                   

88262374

كوي‌نصرانتهاي‌خيابان‌سيزدهم‌                          

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

حسينمردي‌)(1                   

66009541

خ‌آزادي‌ـبعدازدانشگاه‌شريف‌ـخ‌ط‌رشت‌ـروبروي‌ورزشگاه‌شهداي‌ط‌ر

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

حكمت‌ 1                        

22065857

سعادت‌آبادميدان‌كاج‌ـسروغربي‌ـجنب‌تعاوني‌مسجدالرسول‌     

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

دوازده‌فروردين‌)(1              

44205406

خ‌سازمان‌آب‌ـخ‌جهاني‌نسب‌ـك‌7غربي‌ـك‌اندرزگوـجنب‌دبيرستان‌اند

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهداي‌ جلايي‌ پور1               

44265900

شهرك‌ژاندارمري‌بلواردانش‌ـ خ‌ نيلوفر                  

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهداي‌ مخابرات‌ 1           

22112219

سعادت‌آبادميدان‌سروـميدان‌بهرودـروبروي‌شهروند         

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهداي‌صادقيه‌1                  

44218774

ارياشهراول‌جاده‌باغ‌فيض‌خيابان‌هلال‌                     

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهداي‌هويزه‌                    

44210431

اشرفي‌اصفهاني‌ـخ‌مرزداران‌ـخ‌ابولفضل‌ـك‌ شهيدرداني‌       

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهيدآويني‌ 1                   

88093051

شهرك‌قدس‌بلوارفرحزادـبين‌زرافشان‌وايوانك‌              

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهيدبهزادي‌)(1                 

88093038

شهرك‌قدس‌ـميدان‌صنعت‌ـخ‌خوردين‌ـفاز2ـخ‌هرمزان‌            

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهيدسليمي‌جهرمي‌                

11111111

فرحزادجنب‌ امامزاده‌ صالح‌                           

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهيدعباس‌صالحي‌                 

66520855

خ‌حبيب‌الهي‌ـنرسيده‌به‌ميدان‌تيموري‌ـخ‌شهيدبرومندـبن‌بست‌دوم

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهيدفلاح‌زاده‌                   

44402024

اشرفي‌ اصفهاني‌ ـبلوارپونك                          

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهيدفهميده‌ 2                  

66032813

خيابان‌ آزادي‌ خيابان‌ بهبودي‌ خيابان‌ مستعانيه‌ پ‌ 42   

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهيدفهميده‌)(1                 

66032813

خيابان‌آزادي‌خيابان‌بهبودي‌ خيابان‌مستعانيه‌پ‌ 42        

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهيدمحلاتي‌)(1                 

88091205

شهرك‌غرب‌ـخيابان‌فرحزادـايستگاه‌درياـكوچه‌صفا          

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

شهيديحيوي‌                     

44286002

فلكه‌اول‌صادقيه‌گلنازجنوبي‌ـك‌شهيداكرمي‌                

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

فاط‌مه‌الزهرا)(1                

66500789

خ‌ستارخان‌ـخ‌حبيب‌الهي‌ـخ‌ خارك‌                         

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

قائم‌مط‌لق‌                      

66028277

خيابان‌ازادي‌خ‌بهبودي‌روبروي‌مستعانيه‌ـپ‌ 113            

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

نهضت‌اسلامي‌ 1

66936052

ستارخان‌ـپاتريس‌لومومبابلوارسرونازپلاك‌12             

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

نهضت‌اسلامي‌)(2                  

66936052

ستارخان‌ـخيابان‌پاتريس‌لومومباـبلوارسرونازپلاك‌12      

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

وارثان‌نور1

88285726

جلال‌ال‌احمد_بعدازاتش‌نشاني‌_جنب‌نيروي‌انتظ‌امي‌137نصر     

دخترانه‌

عادي‌_دولتي‌

عارف‌ نسب‌                      

88689300

چمران‌ـپل‌مديريت‌ـاسلام‌آبادشمالي‌ـك‌محمدي‌              

مختلط‌  

عادي‌_دولتي‌

ابراهيم‌ حنيف‌                  

88262333

كوي‌ نصرانتهاي‌ خ‌ 17پلاك‌ 2                          

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

اسپروز                        

22072807

سعادت‌ آباد علامه‌ شمالي‌ 18 متري‌ غربي‌ پ‌ 54          

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

افق‌                           

66017379

آزادي‌ محمد علي‌ جناح‌ ك‌ ولد خاني‌پلاك‌ 58              

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

آريا                          

44225549

اشرفي‌اصفهاني‌ـنرسيده‌به‌مرزداران‌ـخ‌عرب‌حسيني‌ـخ‌حائري‌پ‌89 

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

آل‌ ط‌ه‌                         

22081479

شهرك‌قدس‌ـبلوارفرحزادـارغوان‌                        

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

پارسا                         

44213760

فلكه‌اول‌صادقيه‌گلنازشمالي‌كوچه‌11پلاك‌ 5                

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

پويندگان‌                      

44218671

ستارخان‌_برق‌الستوم‌جهاني‌نسب‌ـك‌ هفتم‌ ـ_پلاك‌ 1          

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

تربيت‌                         

44219027

فلكه‌دوم‌صادقيه‌اشرفي‌اصفهاني‌بعدازپل‌عابرنبش‌ك‌ط‌القاني‌   

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

تلاش‌                           

88279217

مرزداران‌ـخ‌اط‌اعتي‌جنوبي‌ـك‌مهدي‌3ـپ‌2                   

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

جاويد                         

44210962

فلكه‌2صادقيه‌اشرفي‌اصفهاني‌ـخ‌ شهيدبيدكي‌پلاك‌ 29         

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

جوانه‌ها                       

44206757

ستارخان‌24متري‌ خسروجنوبي‌ 27غربي‌ پ‌ 7                

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

درخشان‌                        

22074729

سعادت‌آبادخ‌ششم‌ پ‌ 7                                 

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

راسخ‌                          

66511150

خيابان‌ستارخان‌ـسه‌راه‌تهران‌ويلاـخيابان‌شهيددهقان‌پلاك‌43  

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

راه‌رشد                        

88086612

شهرك‌ غرب‌ خ‌ ايران‌ زمين‌ خ‌ دوم‌ گذرفروردين‌ پ‌ 7        

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

روح‌اله‌                        

66915959

خوش‌شمالي‌تقاط‌ع‌ نيايش‌ ـپ‌ 89                         

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

سهراب‌سپهري‌                    

88077209

شهرك‌قدس‌ـخيابان‌سيماي‌ايران‌پلاك‌1817                   

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

صادقين‌                        

44606498

ميدان‌پونك‌خيابان‌همبلاخيابان‌پارك‌                     

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

ط‌ه‌                            

66007513

خ‌ـمحمدعلي‌جناح‌ـخ‌ـشهيدصالحي‌چهارراه‌شهيدحسينمردي‌پلاك‌ 

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

فجردانش‌                       

88074721

شهرك‌قدس‌فاز3خيابان‌شهيدحسن‌سيفجنب‌مسجدجامع‌            

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

فريد                          

44283412

شهرك‌ ژاندارمري‌ بلوارمرزداران‌ خ‌ كارون‌              

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

فط‌رت‌                          

44202512

بزرگراه‌شيخ‌فضل‌ا...نوري‌ـخ‌ سازمان‌آب‌روبروي‌پارك‌شاهين‌   

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

فلق‌                           

88574618

شهرك‌قدس‌پونك‌باختري‌خيابان‌12متري‌گلهاـگلهاي‌دوم‌پلاك‌10   

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

كيهان‌                         

88091830

شهرك‌قدس‌_فاز 2 خ‌ هرمزان‌ پيروزان‌ شمالي‌              

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

معلم‌                          

88096010

پل‌مديريت‌ابتداي‌بلواردريافرحزادروبروي‌پارك‌پلاك‌ 42     

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

معلم‌شماره‌2                    

88092424

شهرك‌قدس‌ـپونك‌باختري‌ـبلواردادمان‌ـ12متري‌گلهاـگلهاي‌سوم

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

مكتب‌الجواد                    

44218493

اشرفي‌اصفهاني‌ـبعدازمرزداران‌ـك‌ ولدخاني‌ ـپ‌ 33        

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

ميزان‌                         

66522400

آزادي‌ـخ‌حبيب‌الهي‌ـبلوارتيموري‌ـخ‌لط‌فعلي‌ـك‌پارس‌ـك‌محبت‌ـپ‌

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

ميزان‌2                        

44217939

ستارخان‌ـخسروجنوبي‌ـك‌كريمي‌ـبن‌بست‌ياس‌ـپ‌16             

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

نجم‌                           

66006139

خ‌آزادي‌ـخ‌حبيب‌الهي‌ـك‌قاسمي‌ـروبروي‌تعاوني‌دانشگاه‌شريف‌   

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

نوردانش‌                       

88091721

شهرك‌ قدس‌فاز 2خ‌ هرمزان‌ بعدازبرج‌نظ‌امي‌خ‌ اول‌پ‌ 679     

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

نيمايوشيج‌                     

22086997

شهرك‌قدس‌ ابتداي‌جاده‌فرحزادخيابان‌ايثار البرز4        

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

هجرت‌                          

44212818

شهرك‌ژاندارمري‌بلوارمرزداران‌بلواردانش‌20متري‌درياپ‌

پسرانه‌ 

غيرانتفاعي‌

ابوعلي‌ سينا                   

44201324

خ‌ ستارخان‌ـخ‌ خسروجنوبي‌ـخ‌ 27غربي‌ ـپ‌ 9               

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

ابوعلي‌سينا2                   

44219949

ستارخان‌ـ24متري‌خسروجنوبي‌ـ27غربي‌ـپ‌ 5                

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

امام‌صادق‌)ع‌(                   

88081818

شهرك‌ غرب‌ فاز 4 زرافشان‌ شمالي‌ خ‌ خوارزم‌             

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

اميدآينده‌                     

44205344

ژاندارمري‌ـبلواردانش‌ـخ‌ درياـپ‌ 1   19               

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

آفرينش‌                        

88699321

بلوارفرحزادي‌ ـخ‌ تربيت‌ معلم‌                        

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

بشري‌                          

22341957

بزرگراه‌چمران‌ـجنب‌هتل‌آزادي‌ـشهرك‌آتي‌سازـفازدوم‌        

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

بهار انديشه‌                   

22078082

سعادت‌ آبادـخ‌شهيدميرزايي‌ )(15ـپ‌ 64                 

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

تربيت‌ نسوان‌                   

44215395

صادقيه‌ـمحمد علي‌ جناح‌ 30 متري‌ گلها پ‌ 34            

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

تزكيه‌                         

88698051

پل‌مديريت‌ـبلواردرياـچهارراه‌مط‌هري‌ـكوي‌مرواريد        

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

حضرت‌معصومه‌                    

22080372

سعادت‌ آبادسروغربي‌ نبش‌ شكوفه‌ـپلاك‌ 2                 

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

راه‌ رشد                       

88572106

شهرك‌قدس‌ـخ‌مهستان‌ـنبش‌خ‌چهاردهم‌                       

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

روشنگر                        

88082611

شهرك‌غرب‌ فاز6نبش‌ گل‌ افشان‌                          

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

سحر                           

22065442

شهرك‌قدس‌اول‌فرخزادروبروي‌ميدان‌تره‌بارخ‌ـشهيدط‌اهرخاني‌پ‌ 

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

سعادت‌آباد                     

22077858

سعادت‌آبادـبالاترازميدان‌كاج‌ـخ‌پنجم‌ـپ‌25              

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

سوده‌                          

44231416

اشرفي‌ اصفهاني‌ نرسيده‌ به‌ پل‌ همت‌                    

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

شبنم‌                          

44216257

ژاندارمري‌ـمرزداران‌ خيابان‌ ايثار نبش‌ نامدار6ـپ‌ 2   

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

شكوفه‌ هاي‌ دانش‌                

88076457

شهرك‌ غرب‌ فاز 3 خ‌ شهيد سيف‌ خ‌ 4ـپلاك‌ 1145            

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

فرزانگان‌ ايران‌                

66009861

خ‌آزادي‌جنب‌دانشگاه‌شريف‌ـكوچه‌ولي‌اله‌صادقي‌بن‌بست‌6ـپ‌9   

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

كوثرنبي‌                       

44226131

اشرفي‌اصفهاني‌ـروبروي‌ باغ‌ فيض‌ـك‌ بيدكي‌ ـپ‌ 44         

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

گل‌نرگس‌                        

88093923

شهرك‌غرب‌ـفاز6ـگل‌افشان‌شمالي‌ـك‌12ـپ‌ 2044              

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

گلهاي‌ شريف‌                    

66513520

حبيب‌الهي‌شهيدصالحي‌ميدان‌تيموري‌نرسيده‌به‌زيرپل‌يادگارپ‌

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

مشكوه‌                         

44228326

شهرك‌ژاندارمري‌ـخ‌فرزانگان‌ـالوند3                    

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

معلم‌                          

22060802

پل‌مديريت‌ـبلوارفرهنگ‌ـبن‌بست‌ سماـ                    

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

منان‌                          

88091920

شهرك‌قدس‌فاز1ـخ‌ايران‌زمين‌خ‌دوم‌گذرخردادپ‌35             

دخترانه‌

غيرانتفاعي‌

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط سمیرا در سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 15:48 |

رديف

نام

جنسیت

نشانی

1

ارشاد - بزرگسالان

پسرانه

جنت آباد – جنب تره بار –بهاره 2 – پ 10 تلفن: 44409371

2

البرز

پسرانه

آیت الله کاشانی – خ شهید محراب – پشت پارک مریم تلفن: 44109192

3

الزهرا

دخترانه

م نور – ضلع شمال شرقی -خ گلها- ارکیده – پ 3 تلفن: 44076334

4

الغدیر

پسرانه

آیت اله کاشانی – نبش شاهین شمالی – روبروی پارک ساحل تلفن: 44093134

5

ایمان 2

دخترانه

میدان آزادی – جنب ترمینال غرب – مجتمع شهید سرتیپ فکوری تلفن: 44655209

6

آسیه

دخترانه

جنت آباد – بالاتراز ایرنپارس– بهارستان 26 – جنب مدرسه سرفراز تلفن: 44805953

7

آسیه - بزرگسالان

دخترانه

آیت اله کاشانی – نرسیده به سه راه جنت آباد تلفن: 44111244

8

باقرالعلوم

پسرانه

جنت آباد – انتهای 35 متری –لاله غربی – روبروی ایستگاه شرکت واحد تلفن: 44428000

9

بحرالعلوم

پسرانه

ابتدای بلوار فردوس – پ 22 تلفن: 44082648

10

بنت الهدی

دخترانه

جنت آباد – چهارباغ شرقی – 16متری اول – پ 3 تلفن: 44418331

11

بهاران 2

دخترانه

اتوبان ایرانپارس – فلکه شهران – شهید عسگری – پ 4 تلفن: 44307604

12

بهان

پسرانه

سردار جنگل – 35 متری گلستان- ایران زمین شمالی - کوی غروی غربی تلفن:
44449966

13

پروفسور حسابی

دخترانه

فلکه صادقیه – بلوار فردوس -خ شهید قبادی – خ شهید ظرافتی تلفن: 44060119

14

پویندگان

پسرانه

انتهای شهرزیبا- روبروی بلو ک10 – کوچه بهار – پ 4 تلفن: 44314597

15

پویندگان 2

پسرانه

بلوار فردوس – بین حسن آباد وابراهیمی – پ 301 تلفن: 44080768

16

تدبیر

دخترانه

فلکه دوم صادقیه – بلوار آیت الله کاشانی – خ عقیل – کوچه دوم – پ 1 تلفن:
44083149

17

تربیت

دخترانه

خ ابراهیمی شمالی – ک 6 - پ 3 تلفن: 44082983

18

تهذیب

دخترانه

شهرک راه آهن – سی و پنج متری گلها – بنفشه چهارم – پ 15 تلفن: 44702863

19

حضرت صاحب الزمان(عج)

دخترانه

اشرفی اصفهانی – رسالت – بعداز چهارراه اباذر – کوچه مریم تلفن: 44094797

20

حکیم سنائی

پسرانه

خ نور – خ ورزی- پنجم شرقی تلفن: 44128253

21

حکیم سنایی - بزرگسالان

پسرانه

خ نور – خ ورزی - پنجم شرقی – پ 8 تلفن: 44128253

22

خضرا

دخترانه

بلوار فردوس – خ وفا آذرجنوبی – 20 مرکزی تلفن: 44066212

23

خلاق

دخترانه

صادقیه – اول اشرفی اصفهانی –خ شهید اعتمادیان – جنب داروخانه مصبا تلفن:
44084589

24

خلاق

دخترانه

م نور – نور شمالی تلفن:44092725

25

خواجه نصیرالدین طوسی

پسرانه

فلکه دوم صادقیه - بلوارفردوس – ابراهیمی جنوبی – خ 12 – پ 2 تلفن: 44076325

26

خیام

پسرانه

آیت اله کاشانی – بین عقیل وحسن آباد – پ 14 تلفن: 44075880

27

دانشجو

دخترانه

آیت اله کاشانی – خ اباذر – خ شهید ستاری – خ گلدشت – کوچه گل افشا تلفن:
44089482

28

دکتر هشترودی

پسرانه

شهرزیبا – روبروی پارک کودک– مدرسه سابق نهال آزادی تلفن: 44313962

29

دین و دانش

پسرانه

شهرک اکباتان – فاز 3 تلفن:44641319

30

رافع

پسرانه

خ جنت آباد – بالاتر از تقاطع همت – خ نسترن – شماره 35 تلفن: 44429262

31

رجحان

دخترانه

خ پیامبر – خ هجرت – گلزارنهم – پ 6 تلفن: 44086973

32

رشاد

پسرانه

اول شهران – جنب پارک امیر- کوی لاله تلفن: 44316692

33

رهراون معرفت

دخترانه

شهرزیبا – بلوار تعاون – خ شهيد شربیانی – پ 78 تلفن: 44112197

34

رهیار

پسرانه

پونک – سردار جنگل – گلزاریکم شرقی تلفن: 44435876

35

رودکی

پسرانه

فلکه دوم صادقیه – آیت الله کاشانی – بعداز میدان نور – روبروی فرهن تلفن:
44079126

36

روشنگران

دخترانه

آیت اله کاشانی – خ بهمنی نژاد – خ ایثارگران تلفن: 44437876

37

ریحانه

دخترانه

بلوار فردوس – شقایق جنوبی –21 متری شرقی – پ 26 تلفن: 44109832

38

زاهد

پسرانه

انتهای سردار جنگل- شمال ایرانپارس- اول شهرک نیروی هوایی- لاله 9 تلفن:
44810511

39

ستارگان

دخترانه

پونک – چهار دیواری – خ اقبال پور- کوهسار10 غربی – پ 6 تلفن: 44806050

40

سرور فرشتگان

دخترانه

آیت اله کاشانی – بین مهران و بهنام تلفن: 44071315

41

سماء

پسرانه

جنت آباد شمالی – اتوبان ایرانپارس – گلزار شرقی تلفن: 44426111

42

سماء

دخترانه

بلوار دهکده – بالاتر از سه راه شهرک چشمه – کوچه شهيد صحت تلفن: 44713841

43

سوره

پسرانه

بزرگراه همت – شاهین شمالی –خ شهید چمران تلفن: 44447398

44

سیمای فرهنگ

پسرانه

ایران پارس – خ وسک – 12 متری بنفشه تلفن: 44307677

45

شهید شاملو

دخترانه

شاهین شمالی – کوچه شهید محمدرضا نادری تلفن: 44081345

46

شهید محمد حیدری

پسرانه

بلوار شهيد آبشناسان –ایرانپارس – کوی طور- انتهای فجر – جنب نان آور تلفن
:44812369

47

شهیدان افخمی

دخترانه

سردار جنگل – خ میرزا بابائی– خ ايران زمین – کوچه شکوفه تلفن: 44402826

48

شهیدان افخمی - بزرگسالان

دخترانه

سردار جنگل – میرزا بابائی –خ ایران زمین – ک شکوفه اول تلفن: 44402826

49

شیخ بهایی

پسرانه

بلوار آیت اله کاشانی – ضلع شمالی میدان نور تلفن: 44090357

50

شیخ مفید

دخترانه

ميدان نو ر – خ شهيد ستاری – کوچه پنجم شرقی – جنب مجتمع گلها –
پ 3 تلفن: 44073723

51

عترت

دخترانه

فلکه دوم صادقیه – نبش آیت اله کاشاني – ضلع شمالی پارک استقلال تلفن:
44071379

52

علامه امینی

پسرانه

صادقیه – ابتدای آیت الله کاشانی – بوستان 1 – گلستان اول – پ 48 تلفن:
44062821

53

علامه طباطبائی

پسرانه

انتهای اتوبان نیایش غربی –بزرگراه شهيد آبشناسان – جنب کوی طور تلفن
: 44813664

54

عمران

دخترانه

شهرک اکباتان – فاز 3 – باغ شرافت تلفن: 44643403

55

فارابی

پسرانه

آیت الله کاشانی – جنب مسجد نظام مافی تلفن: 44071447

56

فاضل

پسرانه

بلوار فردوس – اول رامین جنوبی – نیلوفر غربی تلفن: 44064493

57

فاضل - بزرگسالان

پسرانه

بلوار فردوس – اول رامین جنوبی- نیلوفر غربی – پ 15 تلفن: 44064493

58

فدک

دخترانه

شهرزیبا – به طرف دهکده المپیک – اندیشه جنوبی تلفن: 44118042

59

فدک - بزرگسالان

دخترانه

شهرزیبا - بلوار اندیشه -اندیشه جنوبی- نرسیده به سه راه دهکده- 12 متري
تلفن:44106256

60

فراست

پسرانه

شهرک راه آهن - بلوار 35 متری گلها - بنفشه 11- پ 10 تلفن: 44702071

61

فضیلت

پسرانه

بلوار فردوس – خ سازمان برنامه جنوبی- 20 مرکزی – پ 4 تلفن: 44107341

62

کارآموز

پسرانه

بزرگراه شهید همت غرب – نبش سردار جنگل تلفن: 44417838

63

محقق

پسرانه

بلوار فردوس – چهارراه مخابرات – پ 97 تلفن: 44066105

64

محقق - بزرگسالان

پسرانه

بلوار فردوس – چهارراه مخابرات – پ 97 تلفن: 44075169

65

محمد(ص)

پسرانه

جنب شهرک اکباتان – کوی بیمه5 – مقابل ایران گاز – کوی ششم – پ 1 تلفن:
44658140

66

محیا

دخترانه

ميدان نورشمالی – 35 متری لاله شرقی – نبش جهاداکبر – کوچه بنفشه – پ 17
تلفن:44415395

67

معصومین(ع)

دخترانه

جاده مخصوص کرج – بیمه چهارم– بن بست چهارم – پ 65 تلفن: 44654242

68

ملاصدرا

پسرانه

میدان نور – خ پیامبر شرقی –خ هجرت – کوچه شقایق 12 تلفن: 44439426

69

مهد اسلام

دخترانه

شاهین جنوبی – بالاتراز لاله– ک گلها – پ 17 تلفن: 44408667

70

موحد

پسرانه

آیت الله کاشانی – کوی کیهان– پشت پاسگاه کن – کوچه شکوفه – پ 7 تلفن: 44103682

71

موسوی

پسرانه

خ آیت الله کاشانی – انتهای خ بهنام – پ 2 تلفن: 44070076

72

نور ایمان

دخترانه

ابتدای جاده سولقان – نرسیده به پاسگاه شهید قربانی تلفن: 44309434

73

نور فرشتگان

دخترانه

میدان آزادی – اکباتان – روبروی بلوک ب 3 – ک بابک – پ 8 تلفن: 44656881

74

هادیان

پسرانه

صادقیه – باغ فیض – خ قربانی– خ مفتح – پ 35 تلفن: 44400160

75

هادیان

پسرانه

صادقیه – باغ فیض – خ قربانی شریف – خ مفتح – پ 35 تلفن: 44400160

76

هدی

دخترانه

انتهای اشرفی اصفهانی – ده حصارک - بعداز دانشگاه آزاد اسلامی – خ امام تلفن:44802527

77

هشتردوی

پسرانه

شهرزیبا – ابتدای شهران – ک خداداد تلفن: 44306279

78

هما

پسرانه

جاده مخصوص کرج – نبش خ ریاحی تلفن: 44643116

79

هما

دخترانه

جاده مخصوص کرج – جنب شهرک اکباتان - بیمه 4 – بن بست هما تلفن: 44654099

80

واله

دخترانه

بین فلکه اول و دوم صادقیه - خیابان سازمان آب - خیابان نهم شمالی - پ 5  ت
لفن: 33 33 35 48

80

واله

پسرانه

بین فلکه اول و دوم صادقیه - خیابان سازمان آب - خیابان نهم شمالی - پ 5
تلفن 22 22 35 48

81

وصال

پسرانه

شهرک راه آهن– خ امیرکبیر – نرسیده به چهارراه گلها تلفن: 44701856

82

یکان

پسرانه

جنت آباد – شاهین شمالی – خ مخابرات هفتم شرقی تلفن: 44413855

83

صحیفه نور

دخترانه

خ آیت الله کاشانی – نبش شقایق تلفن: 44095322

84

مقدس اردبیلی

پسرانه

فلکه صادقیه – اشرفی اصفهانی– اول باغ فیض تلفن: 44435434

+ نوشته شده توسط سمیرا در سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 10:34 |
مدرسه باز، بدون نمره ۲۰

یک تجربه جدید آموزشی برای کودکان

نرگس جودکی

چرا برای مربیان کودکان پیش دبستانی منابع آموزشی کافی وجود ندارد؟ این سؤال و کمبودهایی از این دست زمینه فعالیت مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا برای پژوهش های چند ساله شد.

مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا یک سازمان
غیردولتی تخصصی و پژوهشی است که از سال 1373 به همت جمعی مربیان، مدرسان، نویسندگان و کارشناسان آموزش کودکان خردسال فعالیت خود را آغاز کرده است.

زمانی که تنها دو درصد از کودکان کشور از آموزش پیش دبستانی بهره مند بودند، برنامه ریزی برای طراحی و اجرای پروژه مدرسه باز با الگوی مشارکتی آغاز شد و اکنون طراحان این پروژه 12 ساله، گزارش خود را از مدرسه مشارکتی - آزمایشی ارایه می دهند. فرمانی، عضو هیأت مدیره مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا در گفت وگو با خبرنگار روزنامه سرمایه می گوید: «در این طرح 20 خانواده داوطلب شدند تا بچه های پنج، شش و هفت ساله خود را به مدرسه بسپارند. این شیوه تدریس در دنیا معمول است. در کشورهای مختلف امکان استفاده از آموزش های متنوع برای کودکان و خانواده ها وجود دارد. در حالی که ما تنها مدارسمان، غیرانتفاعی، تیزهوشان و نمونه مردمی است. و همه آن ها هم تنها از یک شیوه برای آموزش استفاده می کنند، ما طرح اولیه را با توجه به مدل های جهانی گرفتیم و با توجه به شرایط و امکانات خود بومی کردیم.»

وی در پاسخ به این سؤال که در پروژه های متعدد خود با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و یا نتایج پروژه مدرسه باز را به وزارت آموزش و پرورش ارایه می کنند، می گوید: «ما در این شیوه با آموزش و پرورش سهیم خواهیم بود، البته هنوز این پروژه را به آن ها ارایه نکرده ایم، حتمااز آن ها نیز دعوت خواهیم کرد و این تجربه را با آن ها سهیم می شویم، در طول سال های فعالیتمان آموزش و پرورش گاه از ما استقبال کرده و گاه نکرده است. در واقع همکاری با ما وابسته به مدیریت زمان بوده است، اگر مدیری تمایل به طرح های پیش رو داشته و می خواسته این خواب چند ساله را به هم بریزد و موقعیت نو به وجود آورد، ما کنارشان بوده ایم. اما اگر بد مدیر بعدی آمده که برایش جالب نبوده، رابطه کاری ما هم کمتر شده است.»

فرمانی می افزاید: «ما بازوی تمام ارگان های دولتی فعال در آموزش کودکان خواهیم بود.»

مدرسه ای بدون نمره 20

ناصر یوسفی، مدیر پروژه مدرسه باز با الگوی مشارکتی ضمن معرفی این طرح در نشست مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا با حضور والدین و سازمان های غیردولتی فعال در حوزه کودکان می گوید: «سال ها تنها الگوی حاکم در نظام آموزشی الگوی رفتار نگرها بود. در این شیوه، آموزش از پیش تدوین شده است و باید به نتیجه از قبل تعیین
شده رسید و اگر بچه ها نرسند از سیستم حذف می شوند.»

وی با اشاره به تاریخچه ظهور مدارس نوین می افزاید: «در سال 1930 میلادی با روان شناسی گستال، انسان گرا و تحولی نگر، دیدگاه های دیگری مطرح شد و جنبش هایی به عنوان مدارس نوین آغاز شد. در ایران از دوره مشروطه تاکنون تنها نظام رسمی آموزش و پرورش، الگوی رفتارنگر بوده است.

در این نظام یک مجموعه کتاب درسی برای تمام دانش آموزان تعیین می شود و برنامه ریزان بدون توجه به تفاوت های قومی و فرهنگی محتوا را تدوین می کنند. مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا با محوریت نظام آزاد و کودک محور در مقابل الگوهای از پیش تعیین شده، کار خود را آغاز کرد.»

یوسفی، روانشناسی انسان گرا را زیربنای تفکر الگوی مشارکتی می داند و می گوید: «در این سیستم انسان سالم اهمیت دارد نه انسانی که اطلاعات دارد. در حال حاضر جهان با حجمی از متخصص بی تفاوت روبه روست در حالی که انسان سالم، انسانی است که بدن، روان و ارتباط های سالم دارد و آموزش در این سیستم، فراهم کردن فرصت هایی برای جست وجو، کشف، درک و شناخت مفاهیم، موقعیت ها و ارتباط هاست. روند آموزش مهم است نه نتیجه.»

وی می افزاید: «هر نتیجه سرآغاز حرکت های بعدی برای یادگیری است و چرخه رشد همه جانبه (شامل رشد عاطفی، هنری، اجتماعی، جسمی و ...) مطرح است. در سیستم مشارکتی هیچ کس به تنهایی نمی تواند تعیین کند که بچه ها چه چیزهایی را باید بخوانند. در این سیستم کودکان، معلمان و والدین هر کدام در تعیین محتوا نقش دارند. «آن ها اصول دستیابی به اطلاعات را می آموزند.»

بیان خود و خواسته ها، تجریه و تحلیل موقعیت ها و تجربه ها، حل مساله و اجرای پروژه (بچه ها عمل گرا تربیت شوند) ساختار مدرسه مشارکتی را تشکیل می دهد.

به گفته یوسفی اولین مدرسه مشارکتی در سال 1945 در ایتالیا آغاز به کار کرد و اکنون در کشورهای اسکاندیناوی مرسوم است. در این سیستم بچه ها در طول سه دوره آموزش های لازم را می بینند: در دوره اول (پنج سال ) به معرفی تمامی حوزه های دانش بشری پرداخته می شود، دوره پنج ساله دوم کشف استعدادهای عمومی و استعدادهای ویژه را در برمی گیرد ودوره سوم که دو سال به طول می انجامد به آموزش تخصصی برای پرداختن به استعدادهای ویژه اختصاص دارد.

در پنج سال اول دانش آموزان براساس گروه های سنی تفکیک نمی شوند.

هیچ نوع جداسازی از جنبه زبان، جنسیت قوم و ملیت هم به وجود نمی آید و در آموزش از الگوی زندگی معمولی استفاده می شود.

یوسفی درباره شیوه ارزیابی در این مدارس می گوید: «دانش آموزان در طول سال ارزشیابی می شوند و به این منظور از گروه های داخل سیستم و خارج سیستم کمک می گیرند.

والدین، جامعه محلی، مراکز علمی و فرهنگی و حتی خود کودکان در ارزشیابی دخالت
دارند.

دراین سیستم بچه ها با نمره ارزیابی نمی شوند. از سال دوم نیز ارزشیابی از طریق بررسی کارآیی پروژه هایی که انجام داده اند مشخص می شود.»

در سیستم مدارس مشارکتی پیش بینی می شود کودکان انسان های مثبت، خوش بین، مؤثر برای زندگی خود و دیگران و جامعه بشری، افرادی با مهارت و توانایی در حوزها ی مختلف رشد و دانش بشری، شاد و رضایتمند و معتقد به نظام جمعی و مشارکتی می شوند.

مسوول مدرسه مشارکتی درباره مدارس ایران می گوید: «اکنون زمان استفاده از یک الگوی ثابت در سیستم آموزش و پرورش گذشته است و بچه ها و خانواده ها باید حق انتخاب داشته باشند، بومی کردن این شیوه ها در ایران (که ضعف های خاص خودش
را دارد) باید از جایی شروع شود. امیدواریم این طرح را به سیستم رسمی آموزش و پرورش ارایه دهیم.

اعتمادی، مربی مدرسه مشارکتی درباره شیوه آموزش در این مدرسه می گوید: «این مدرسه فرصت جست وجو و یادگیری را فراهم می کند، نشانه ها اولین پل ما و بچه ها هستند و ما را هدایت می کند تا به مفهوم عمیق تری پی ببریم. در علوم اجتماعی درباره شهروندی صحبت می کنیم و آشنایی با امکانات شهری. با همکاری بچه ها قوانینی را تدوین می کنیم که البته قابل تغییر خواهد بود. درجغرافیا، بچه ها با محیط زندگی خود آشنا می شوند و کشف موقعیت و شناخت امکانات آن.»

وی می افزاید: «شناخت دیگران نکته دیگری است که به آن اهمیت بسیاری می دهیم. بیان احساس و فرصت برای بروز آن. شناخت ارزش های مبتنی بر فرهنگ صلح، تجربه و به کارگیری آن در زندگی، بازی و جنبش و حرکت، دیگر مقوله هایی است که به آن می پردازیم.»

این مربی تاکید می کند: «آنچه که امروز در بین دانش آموزان می بینم، فضای آزاد و بدون هراس در بین دانش آموزان است، فضای بدون رقابت و حسادت و سرشار از همکاری و تلاش برای درک یکدیگر، احترام به خود و دیگران و بشریت، در این مدرسه نمره 20 نداشتیم و بچه ها خودشان انتخاب کردند که در کلاس شرکت کنند و امروز بچه ای را نداریم که به کلاس نیامده و کار را شروع نکرده باشد

+ نوشته شده توسط سمیرا در دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 18:36 |
سلام به مامانای مهربون

      راستش من خودم یکی از طرافدارهای سر سخت مدارس دولتی بودم ولی تو این چند روز که پرسو جو کردم دیدم با در نظر گرفتن تمام محاسنش کلاسها خیلی شلوغ بعضی از مدارس به ۴۴ نفر هم میرسه.

در ضمن سمیرا جون از زحمتی که کشیدی خیلی ممنون. 

+ نوشته شده توسط لیلا مامان شکیبا در دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 8:39 |
این پست در واقع خلاصه ای از موارد مطرح شده در جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۰ به همت خانم هدایتی و کادر خوب مهد ایرانمهر است...

توی جلسه پنج شنبه در مورد مشخصه های یک مدرسه ایده آل و مدارس دولتی و غیرانتفاعی موجود در تهران اعم از دخترانه و پسرانه تقریبا بمب باران اطلاعاتی شدیم. رویکرد به کار گرفته شده توسط مدیر بزرگوار و خستگی ناپذیر و با احساس مسئولیت بالای مهد کودک ایرانمهر بسیار جای تقدیر و تشکر و تحسین داشت.

روال سالهای گذشته به این شکل بود که به رسم آشنا کردن و راهنمایی والدین برای انتخاب مدرسه از یک مشاور تحصیلی یا مدیر یک مدرسه دعوت میشد که فاکتورهای انتخاب مدرسه خوب رو برای والدین تشریح کنه

متاسفانه سال گذشته خانم مشاوری که تشریف آورده بودند میون صحبتاشون بدون هماهنگی با خانم هدایتی مطرح میکنن که در صدد باز کردن مدرسه غیر انتفاعی هستند که با توجه به جذابیت فاکتورهای مطرح شده توسط ایشون ناگهان جلسه به سمت مسیری پیش بینی نشده کشیده شد که نتیجه اش این شد خیلی از بچه های ایرانمهر با شرط و شروطی که به اصرار خانم هدایتی برای مدیر مدرسه گذاشته میشه در مدارس دخترونه و پسرونه ایشون ثبت نام شدند که البته خانم هدایتی از عدم برآورده شدن خواسته های والدین به شدت ناراحت بود....

اما برای جلسه امسال خانم هدایتی حدود بیست نفر از والدین بچه های سال گذشته که فرزندانشون رو در مدارس مختلف تهران از مدرسه غیر انتفاعی خرد گرفته تا مدرسه دولتی سید الشهدا توی شهرک اکباتان ثبت نام کرده بود بسیار هوشمندانه گلچین و دعوت کرده بود که تجربیاتشون رو با ما درمیون بزارن و الحق که هم معیارهای انتخاب مدرسه به صورت کلاسه بندی شده و بعد مشخصات هر یک از مدارس از دیدگاههای متفاوت والدین متفاوت مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

و نتیجه خوب این بمباران اطلاعاتی این بود که حالا مطمئنم مدرسه خوبی مثل خرد که اینهمه اسم در کرده از دید یک نفر عالی ولی مورد تایید یک نفر دیگه نیست.

جالب اینجا بود که درمیون والدینی که دعوت شده بودند یک نفر مسئول دادن مجوز و ارزیابی مدارس غیر انتفاعی تهران بود و باوجود اصرار موجود از طرح اسم مدارس به شدت امتناع میکرد ولی نکات خیلی خوبی درمورد مدارس تشریح کرد و البته با اصرار والدین اخر اعتراف کرد که قصد داره دخترش رو مدرسه مهدوی ثبت نام کنه

و یک نفر دیگه هم بود که فرزندش رو مدرسه مشارکتی مختلط تهران گذاشته بود و تقریبا از سیستم این مدرسه بهت زده و به شدت دودل برای تغییر جا بود.

اما بهترین دستاورد این جلسه برای والدین پسر دار این بود که مشکلات مدرسه پسرونه غیرانتفاعی رشاد توی شهرک اکباتان باز شد و تایید شد که این مدرسه بچه ها رو شکنجه روحی میده.

خلاصه ای از موارد مطرح شده:

اول از همه انتخاب مدرسه می بایست صددرصد متناسب با شرایط خانواده صورت بگیره دراینخصوص باید با خودمون و توانمندی های کودک صادق باشیم پس اول باید کاملا بدونیم در هر معیار یا شاخص به دنبال چه چیزی هستیم و چی برامون مهم تر بعد به تحقیق و بررسی میدانی بپردازیم در حالت کلی انتخاب اول برمیگرده به مقایسه مدارس دولتی یا غیر انتفاعی

اطلاعات مقایسه ای بین مدرسه دولتی و غیر انتفاعی :

1- مدارس غیرانتفاعی موظف هستند که مثل مدارس دولتی تا ساعت دوازده مطابق الگوی آموزش و پرورش دروس معمول را آموزش بدن

2- یکی از مهم ترین نقاط قوت معمول و مورد انتظار در مدارس غیر انتفاعی  آموزش جدی زبان انگلیسی است که واقعیت اینه مجوز ندارن کاملا و صد در صد دو زبانه باشن و اگر دوزباله بودنشون محرز بشه مجوزشون رو از دست میدن

4- مهم ترین معیار که میتونه مدارس غیر انتفاعی رو جذاب کنه تعداد کمتر دانش آموزان  توی کلاسه که بخواهیم کودکان نه در یک محیط ایزوله بلکه در محیط واقعی مشابه جامعه واقعی رشد کنن بازم در مقطع دبستان که آموزش خاصی قرار نیست ارائه بشه مدارس دولتی ارجحیت داره

3- از نظر کیفیت آموزشهای رسمی کیفیت آموزشی مدارس دولتی بهتر از مدارس غیرانتفاعیه چون معلمهای مدارس دولتی جوان تر و با علوم و روشهای جدید آموزش به روز ترن درحالیکه معلم های مدارس غیرانتفاعی اکثرا بازنشسته هستند و الزامی جهت آپ تو دیت کردن دانش و روشهای آموزشی ندارن....

4-  فوق برنامه  مدارس غیرانتفاعی بیشتر جنبه فان داره چون اولا کشش بچه های کوچیک عملا تا ظهر بیشتر نیست و کلاسهای بعداز ظهر حتی اگر کیفیت مناسبی داشته باشه بازدهی لازم رو برای بچه ها نخواهند داشت و بعدش هم اینه که کیفیت کلاسها به قدری نیست که بچه ها قادر باشن توش مهارت کسب کنن و بیشتر کلاسها جنبه شو داره...درمجموع تناسبی بین ارائه خدمات اضافی در مدرسه با شهریه اخذ شده وجود نداره...

5- یه مبحثی مطرح شد تحت عنوان حضور در محله و اینکه الگوهای آموزشی مطرح در جهان توصیه میکنه که برای بازدهی بیشتر بچه هایی مقطع دبستان در شعاع 500 متری محل سکونت خود به مدرسه برن جاییه احساس امنیت و تعلق خاطر بیشتری رو تجربه میکنن...

6- انتخاب یا عدم انتخاب یه مدرسه غیر انتفاعی رابطه مستقیمی با نحوه مدیریت مدرسه از نقطه نظر باز/ بسته بودن مدرسه، رویکرد تعاملی اولیا با مربیان مدرسه، چشم انداز و سیاستهای کلی، جدیت یا مهربونی و .... داره یعنی یه مدیر توانمند قادره ضعف کادر آموزشی مدره رو هم پوشش بده...

7- مدارس غیرانتفاعی معمولا از منزل دور هستند و بچه ها می بایست با سرویس به مدرسه رفت و آمد نمایند پس انتخاب یه سرویس مناسب هم از نکات خیلی مهم برای درنظر گرفتنه 

جمع بندی : اگه مادری بتونه برای حداقل سال اول تحصیل فرزندش وقت بیشتری بزاره و ارتباط مناسبی با مدرسه برقرار کنه برای دوره دبستان مدارس دولتی ارجحیت دارند. چون آموزشهای مهارتی خاصی نیاز نیست و در صورت لزوم با موسسات خصوصی در زمانی که کودک به اندازه کافی در منزل استراحت کرده قابل جبرانه...

اما اگر مادر و پدر به دلیل شاغل بودن زمان کافی نداشته باشن در انتخاب مدرسه غیر انتفاعی باید موارد زیادی از جمله بعد مسافت، قدرت و نحوه مدیریت، خط فکری کادر مدرسه، قوانین و مقررات مدرسه، هماهنگی مدیریت با کادر مدرسه، فضای مناسب مدرسه از جمله سالن غذا خوری، ورزش، حیاط ، استاندارد بودن کلاسها، کیفیت آموزش زبان انگلیسی، نسبت شاگرد به کلاس، میزان ساعات نگهداری بچه ها، نحوه تعامل همسالان با هم در مدرسه، بهداشت مدرسه، نحوه آموزش مهارتهای زندگی به بچه ها، برنامه تعامل و جلسات اولیا و مربیان، نحوه نظارت و کنترل مربیان در مدرسه روی رفتار بچه ها، میزان رضایتمندی اولیا قبلی و .... و از همه مهم تر تطابق و تناسب توانمندی های کودک با برنامه های مدرسه توجه کرد....

کلا مدارسی که مورد نقد و بررسی قرار گرفت عبارت بودند از :

غیرانتفاعی پسرانه دانشمند (**)
غیرانتفاعی پسرانه رشاد (-)
غیرانتفاعی پسرانه دین و دانش (**)
غیرانتفاعی پسرانه رهیار(****)
غیرانتفاعی پسرانه کیهان (**)

 

 دولتی دخترانه سید الشهدا
غیرانتفاعی دخترانه دانشمند (**) (چشم انداز مدیریت خوب، فضای فیزیکی مدرسه فوق العاده تنگ و نامناسب، کادر آموزشی  قابل قبول، زبان انگلیسی خوب، فوق برنامه ها نمایشی)
دولتی دخترانه حدیث
غیرانتفاعی دخترانه سوده (***) (هماهنگی و مدیریت ضعیف، امکانات فیزیکی مدرسه از لحاظ سالنهای غذا خوری و ورزش و کتابخانه و آزمایشگاه و سایت کامپیوتر خوب است، کادر آموزشی بازنشسته ولی صبور، زبان انگلیسی خوب، فوق برنامه ها نمایشی)
غیر انتفاعی دخترانه هما (*)
غیر انتفاعی دخترانه مبینا (**) (برای قشر خاصی است افرادی که بخواهند از کشور خارج شوند)
غیر انتفاعی دخترانه  خرد (***) (نسبت شهریه و خدمات ارائه شده نامناسب است)
غیرانتفاعی دخترانه منان(***) (مدیریت خوب، به جیب والدین توجه میشه، زبان انگلیسی ضعیف، معلم کلاس اول بازنشسته و کم حوصله)
غیر انتفاعی دخترانه نورا (**) (مدیریت خوب و انعطاف پذیر، زبان انگلیسی ضعیف، مذهبی، فوق برنامه ضعیف)
غیرانتفاعی دخترانه بوعلی سینا(**) (مدیریت نسبتا خوب، ساختمان مناسب و در حال توسعه، زبان انگلیسی قوی، کادر آموزشی جوان، فوق برنامه ضعیف)

مدرسه مشارکتی مختلط ( مورد تایید آموزش و پرورش نیست، با نظام آموزشی و فرهنگی کشور سازگار نیست، براساس علایق و حوصله کودک آموزش تنظیم میشه ، به خواندن و نوشت اهمیت داده نمیشه برنامه خارج از مدرسه از جمله بازدید از موزه ها و نمایشگاهها و تئاتر و ... فراوونه)

درمورد شرایط  و خصوصیات مدارس واله، آفرینش، مهدوی، روشنگر، راه رشد شکوفه های دانش نور و نرگس ، مدارس انرژی اتمی، مدارس شاهد، اطلاعاتی در دست نیست....

 منتظر نقطه نظرات سازنده دوستای خوبم هستم

+ نوشته شده توسط سمیرا در شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 13:4 |

سلام به باباها و مامانای گل بچه های شش سال ایرانمهر

اول از همه خودم رو معرفی میکنم من مامان هانا علاقبند هستم و یکی از بزرگترین دغدغه هام ایجاد تعامل سازنده میان بچه هایی است که معمولا در خانواده های کوچیک در حال رشد هستند و نیاز به گسترش ارتباط سازنده با همسلان تا رشد شخصیتی متوازن و متعادلی داشته باشن و در ساختن دنیایی به دور از رقابت مخرب و منیّت نقشی مثبت ایفا کنن. دوم تشکر میکنم بابت اینکه مشخصات خودتون توی لیست ثبت کردید .

مطابق قولی که داده بودم فهرست تکمیل شده رو برای همه ارسال کردم تا شاید آغازی باشه برای ادامه ارتباط بین بچه هایی که بهترین سالهای زندگیشون رو در کنار هم تجربه کردن

اگه در تایپ اسامی یا مشخصات اشکالی وجود داره عذر خواهی میکنم و خواهش میکنم بازخورد بدید تا حتما اصلاح بشه و دیگه اینکه اگه با سایر والدین که اسمشون توی لیست نیست ارتباط دارید لطفا نظرشون رو درمورد اضافه شدن مشخصاتشون توی این لیست جویا شوید و درصورت وجود تمایل اطلاع بدید

فکر کردم اگه یک وب لاگ گروهی داشته باشیم که هممون تجربیات مشترکمون رو توش ثبت کنیم شاید هم وسیله ای بشه برای ادامه تعامل یه گروه هم فکر و همراه و هم یه جایی برای سهیم شدن در تجربیات فعالیتهای بچه ها و راهنمایی همدیگر و در این بین با پیگیری موفقیتهای بچه های ایرانمهر شاید گوشه ای از دینی که بابت تشکر از زحمات خانم هدایتی و کادر بی نظیر ایرانمهر در سهیم بودن برای ساختن دنیایی بهتر داریم رو ادا کنیم

برای همین این وب لاگ را ثبت کردم اگر به عضویت توی این وبلاگ علاقمند هستید لطفا کامنت بزارید و یا با ایمیل اعلام بفرمائید تا رمز عبور رو خدمتتون بفرستم تا وب لاگ رو فعال کنیم

به امید روزهای پر از شادی و رضایت

+ نوشته شده توسط سمیرا در جمعه دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 11:36 |